ЕЛЕКТРОННО ДОСИЕ № 5

 1. Решение  № 00310-2015-0002 от 13.11. 2015 г.  Процедура - Договаряне без обявление по ЗОП. Описание - Доставка на елктрическа енергия - ниско напрежение за нуждите на ПГСАГ "Проф. арх. Стефан Стефанов", гр. Монтана. Обектите за доставка са два: 1. ПГСАГ "Проф. арх. Стефан Стефанов", гр. Монтана - училищен корпус на адрес: гр. Монтана, ул. "Панайот Хитов" №15А; 2. ПГСАГ "Проф. арх. Стефан Стефанов", гр. Монтана - общежитие на адрес: гр. Монтана, ул. "Панайот Хитов" №15А; Доставка до 140 000 квт.ч. електрическа енергия - ниско напрежение. Срок на договора - една (1) година - от датата на сключването му. Стойност на поръчката - до 30 000 лв. без ДДС.
 2. Потвърждение за вписване на електронно подписани документи в Регистъра на обществените поръчки -  линк към АОП
 3. Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП  от Агенцията по обществени  поръчки  -  линк 
 4. Договор за продажба на електрическа енергия за небитови нужди - линк
 5. Информация за сключен договор - линк
 6. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  1. Извършени плащания по Договор за продажба на електрическа енергия
   Изпълнител Предмет на договора Проведена процедура Размер на извършеното плащане Дата на плащането Основание за извършенотот плащане
   1 ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Доставка на електрическа енергия чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП 1448,24 лв. 29.02.2016  Съггасно фактура №0182556663
   2. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Доставка на електрическа енергия чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП 2100,85 лв. 29.03.2016 Съгласно фактура №0182556662
   3. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Доставка на електрическа енергия
    
   чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП 1335,30 лв. 27.04.2016

   Съгласно фактура №0184248410

   4. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Доставка на електрическа енергия чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП 1805,34 27.04.2016 Съгласно фактура №0184248409
   5. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Доставка на електрическа енергия чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП 1873,33 лв. 27.05.2016 Съгласно фактура №0185853211
   6. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Доставка на електрическа енергия чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП 1345,32 лв. 27.05.2016 Съгласно фактура №0185853212
   7. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

   Доставка на  електрическа енергия

   чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП 1297,39 лв. 16.06.2016 Съгласно фактура №0189097434
   8. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Доставка на електрическа енергия чл.90, ал.1,т.3 от ЗОП 611,33 лв. 16.06.2016 Съгласно фактура №0189097435
   9. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Доставка на електрическа енергия чл.90, ал.1,т.3 от ЗОП 1184,79 лв. 16.07.2016 Съгласно фактура №0190792384
   10. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Доставка на електрическа енергия чл.90, ал.1,т.3 от ЗОП 511,21 лв. 16.07.2016 Съгласно фактура №0190792385
   11. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Доставка на електрическа енергия чл.90, ал.1,т.3 от ЗОП 887,39 лв. 15.08.2016 Съгласно фактура №0192529216
   12. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Доставка на електрическа енергия чл.90, ал.1,т.3 от ЗОП 125,49 лв. 15.08.2016 Съгласно фактура №0192529217
   13. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Доставка на електрическа енергия чл.90, ал.1,т.3 от ЗОП 99,04 лв. 15.09.2016 Съгласно фактура №0194172285
   14. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Доставка на електрическа енергия чл.90, ал.1,т.3 от ЗОП 798,70 лв. 15.09.2016 Съгласно фактура №0194172284
   15. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Доставка на електрическа енергия чл. 90, ал. 1, т.3 от ЗОП 1164,65 лв. 26.10.2016 Съгласно фактура №0195862952
   16. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО АД Доставка на електрическа енергия чл. 90, ал. 1, т.3 от ЗОП 572,54 лв. 26.10.2016 Съгласно фактура №0195862953
   17. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО АД Доставка на електрическа енергия чл. 90, ал. 1, т.3 от ЗОП 1740,13 лв. 07.12.2016 Съгласно фактура №019758081
   18. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО АД Доставка на електрическа енергия чл. 90, ал. 1, т.3 от ЗОП 855,06 лв. 07.12.2016 Съгласно фактура №0197458082
   19. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО АД Доставка на електрическа енергия чл. 90, ал. 1, т.3 от ЗОП 2538,21 лв. 23.12.2016 Съгласно фактура №021341231
   20. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО АД Доставка на електрическа енергия чл. 90, ал. 1, т.3 от ЗОП 1869,21 лв. 23.12.2016 Съгласно фактура №0213412309
   21. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО АД Доставка на електрическа енергия чл. 90, ал. 1, т.3 от ЗОП 1380,85 лв. 16.01.2017 Съгласно фактура №0214642739