ПГСАГ "Проф. арх. Стефан Стефанов" - Монтана - Електронно досие № 5

ЕЛЕКТРОННО ДОСИЕ № 5

 1. Решение  № 00310-2015-0002 от 13.11. 2015 г.  Процедура - Договаряне без обявление по ЗОП. Описание - Доставка на елктрическа енергия - ниско напрежение за нуждите на ПГСАГ "Проф. арх. Стефан Стефанов", гр. Монтана. Обектите за доставка са два: 1. ПГСАГ "Проф. арх. Стефан Стефанов", гр. Монтана - училищен корпус на адрес: гр. Монтана, ул. "Панайот Хитов" №15А; 2. ПГСАГ "Проф. арх. Стефан Стефанов", гр. Монтана - общежитие на адрес: гр. Монтана, ул. "Панайот Хитов" №15А; Доставка до 140 000 квт.ч. електрическа енергия - ниско напрежение. Срок на договора - една (1) година - от датата на сключването му. Стойност на поръчката - до 30 000 лв. без ДДС.
 2. Потвърждение за вписване на електронно подписани документи в Регистъра на обществените поръчки -  линк към АОП
 3. Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП  от Агенцията по обществени  поръчки  -  линк 
 4. Договор за продажба на електрическа енергия за небитови нужди - линк
 5. Информация за сключен договор - линк
  1. Извършени плащания по Договор за продажба на електрическа енергия
   Изпълнител Предмет на договора Проведена процедура Размер на извършеното плащане Дата на плащането Основание за извършенотот плащане
   1 ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Доставка на електрическа енергия чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП 1448,24 лв. 29.02.2016  Съггасно фактура №0182556663
   2. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Доставка на електрическа енергия чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП 2100,85 лв. 29.03.2016 Съгласно фактура №0182556662
   3. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Доставка на електрическа енергия
    
   чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП 1335,30 лв. 27.04.2016

   Съгласно фактура №0184248410

   4. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Доставка на електрическа енергия чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП 1805,34 27.04.2016 Съгласно фактура №0184248409
   5. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Доставка на електрическа енергия чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП 1873,33 лв. 27.05.2016 Съгласно фактура №0185853211
   6. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Доставка на електрическа енергия чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП 1345,32 лв. 27.05.2016 Съгласно фактура №0185853212
   7. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

   Доставка на  електрическа енергия

   чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП 1297,39 лв. 16.06.2016 Съгласно фактура №0189097434
   8. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Доставка на електрическа енергия чл.90, ал.1,т.3 от ЗОП 611,33 лв. 16.06.2016 Съгласно фактура №0189097435
   9. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Доставка на електрическа енергия чл.90, ал.1,т.3 от ЗОП 1184,79 лв. 16.07.2016 Съгласно фактура №0190792384
   10. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Доставка на електрическа енергия чл.90, ал.1,т.3 от ЗОП 511,21 лв. 16.07.2016 Съгласно фактура №0190792385
   11. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Доставка на електрическа енергия чл.90, ал.1,т.3 от ЗОП 887,39 лв. 15.08.2016 Съгласно фактура №0192529216
   12. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Доставка на електрическа енергия чл.90, ал.1,т.3 от ЗОП 125,49 лв. 15.08.2016 Съгласно фактура №0192529217
   13. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Доставка на електрическа енергия чл.90, ал.1,т.3 от ЗОП 99,04 лв. 15.09.2016 Съгласно фактура №0194172285
   14. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Доставка на електрическа енергия чл.90, ал.1,т.3 от ЗОП 798,70 лв. 15.09.2016 Съгласно фактура №0194172284
   15. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Доставка на електрическа енергия чл. 90, ал. 1, т.3 от ЗОП 1164,65 лв. 26.10.2016 Съгласно фактура №0195862952
   16. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО АД Доставка на електрическа енергия чл. 90, ал. 1, т.3 от ЗОП 572,54 лв. 26.10.2016 Съгласно фактура №0195862953
   17. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО АД Доставка на електрическа енергия чл. 90, ал. 1, т.3 от ЗОП 1740,13 лв. 07.12.2016 Съгласно фактура №019758081
   18. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО АД Доставка на електрическа енергия чл. 90, ал. 1, т.3 от ЗОП 855,06 лв. 07.12.2016 Съгласно фактура №0197458082
   19. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО АД Доставка на електрическа енергия чл. 90, ал. 1, т.3 от ЗОП 2538,21 лв. 23.12.2016 Съгласно фактура №021341231
   20. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО АД Доставка на електрическа енергия чл. 90, ал. 1, т.3 от ЗОП 1869,21 лв. 23.12.2016 Съгласно фактура №0213412309
   21. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО АД Доставка на електрическа енергия чл. 90, ал. 1, т.3 от ЗОП 1380,85 лв. 16.01.2017 Съгласно фактура №0214642739