Електронно досие №3

  1. Решение № 00310-2014-0002 от 10.12. 2014 г. Процедура - Договаряне без обявление по ЗОП. Описание - Доставка на елктрическа енергия - ниско напрежение за нуждите на ПГСАГ "Проф. арх. Стефан Стефанов", гр. Монтана. Обектите за доставка са два: 1. ПГСАГ "Проф. арх. Стефан Стефанов", гр. Монтана - училищен корпус на адрес: гр. Монтана, ул. "Панайот Хитов" №15А; 2. ПГСАГ "Проф. арх. Стефан Стефанов", гр. Монтана - общежитие на адрес: гр. Монтана, ул. "Панайот Хитов" №15А; Доставка до 140 000 квт.ч. електрическа енергия - ниско напрежение. Срок на договора - една (1) година - от датата на сключването му. Стойност на поръчката - до 30 000 лв. без ДДС. Решението е публикувано на сайта на АОП - линк
  2. Потвърждение за вписване на електронно подписани документи в Регистъра на обществените поръчки -  линк към АОП