Проект № 2013-1-BG1-LEO01-08924 „Дигитализацията – бъдещето на компютърните технологии”,
                                                                дейност Мобилност по секторна програма „Леонардо да Винчи”, Програма „Учене през целия живот”


Проекта "Дигитализацията - бъдещето на компютърните технологии" има за цел да подпомогне в дългосрочен план професионалния напредък на 20 ученика от ПГСАГ, като им предостави възможност да придобият нов професионален и практически опит по основните модули от тяхното обучение в областта на компютърните технологии.

ПГСАГ като професионална гимназия подготвяща кадри по специалността "Системно програмиране" ще даде на бъдещите участници в проекта и мобилността възможност за усвояване на нови технологии и практики и възможност за успешна реализация на пазара на труда. Заложените цели и дейности по настоящия проект са продиктувани от динамичното развитие на IT бранша. В последните години  посредством провеждането на обучителна практика в реална работна среда, професионалните гимназии се стремят към  подобряване качеството на професионалното образование и обучение в България.

В духа на дигиталната революция, на прехода от аналогови към цифрови технологии, чийто свидетели сме всички ние, проектът е насочен към повишаване на професионалните компетенции в областта на програмирането  и кодирането на информацията; задълбочаване на практическите умения и  познания на учениците за  работата на логическите схеми; усвояване на специфични понятия от техническата терминология, запознаването на теория и онагледяването на практика за изчертаване на логически цифрови схеми; задълбочаване на знанията за цифрови сигнали, цифрови електронни схеми и тяхното приложение в компютърните технологии; формиране на логическо мислене и  умение за пренос на  знания от теорията в практиката; придобиване на  нови знания и умения в областта на информационите технологии, даващи им възможност за конкурентноспособност на пазара на труда; развитие на езиковите компетенции до ниво самостоятелно ползване на справочна и специализирана литература на английски език; повишаване на предприемаческия дух и мобилността; развиване на индивидуални качества и формиране на умения за работа в екип; разширяване на личните компетенции и запознаване с европейската политика и приоритетите на приетият през 2010 г. „Дигитален дневен ред за Европа", който потвърждава и детайлизира основни предизвикателства за предстоящите години.

Избрания работен език на проекта и мобилността е немски.                               

Основните цели на проекта са:    Трансфер, затвърждаване и усъвършенстване на професионалния опит и техническите компетенции на участниците  на ниво, съобразено с европейските изисквания,  което да им осигури по-добър шанс в тяхната бъдеща професионална реализация;  Модернизиране и адаптиране на чуждия опит в бъдещата им реализация на пазара на труда;  Усъвършенстване на чуждоезиковите им умения с оглед използване на техническа литература и информация от глобалната мрежа; Придобиване на нови социални контакти и нови лични умения в нова за участниците в обучителната практика културна среда.

Очаквани резултати:  Придобиване, разширяване и развитие на професионалната квалификация на бъдещите системни програмисти  в областта на програмирането, техническото чертане и документиране и цифровата схемотехника; Подобряване на практическите умения според европейските стандарти в областта на дигиталните технологии; Обогатяване на езиковите умения и компетенции в професионален аспект; Практикуване в реална работна среда и придобиване на иновационен опит; Повишаване мотивацията на завършващите професионално образование в облластта на комтютърните технологии и мотивацията за учене през целия живот; Запознаване с чужда култура и европейските ценности; Запознаване с възможностите за бъдеща реализация на европейския трудов пазар;  Създаване и публикуване на сайта на училилището на онлайн платформа за споделяне дейностите и постигнатите резултати по време на практиката; Сертифициране на ползвателите, гарант за проведеното обучение пред бъдещи работодатели:

- Издаване на Сертификат за извършената езикова подготовка от страна на инициатора;

- Издаване на Удостоверение за професионално обучение от страна на инициатора;

- Издаване на Сертификат за периода на практиката от страна на приемащия партньор;

- Издаване на EUROPASS мобилност от инициатора и партньора.

Предвижда се  организирането на триседмична  транснационална практика на ученици от специалност „Системно програмиране” от ПГСАГ "Проф. арх. Стефан Стефанов"- Монтана в Берлин– Германия. Тя ще бъде организирана съвместно с посредническата организация в периода от 30.03.2014 г. до 19.04.2014 година.