Учебно-изпитна програма за държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по чужд език

I. Вид на изпита

Изпитът е писмен и анонимен.

Изпитът се провежда по следните чужди езици: английски език, немски език, френски език, испански език, италиански език и руски език.

II. Учебно съдържание

Тематични области-лексика

•  Човек  и  общество-семейство,  дом,  училище,  населено  място, образование, ежедневие и свободно време, нови технологии, медицинско обслужване, сфера на услуги: транспорт, магазин, ресторант, аптека и др.

• Аз и другите-приятели, социални контакти, средства за комуникация

• България и светът-основни социокултурни знания в областта на родната култура  и  културата  на  изучавания  език  (обичаи,  традиции  и  празници, бележити  личности,  изкуство,  литература),  национална  идентичност, европейска интеграция.

III. Оценявани компетентности

При слушане:

• Извлича основна информация от ограничени по обем публицистични и художествени текстове, радио- и телевизионни предавания, при нормална скорост на говорене и стандартно произношение

• Извлича конкретна информация от различни по вид разговори, радио- и телевизионни предавания по актуални въпроси

• Извлича конкретна информация от разговори, съобщения и изказвания, свързани с всичко, което се отнася пряко до него, както и кратки съобщения от всекидневния живот.

При четене:

• Извлича   основна   информация   и   разбира   основни   социокултурни елементи в текстове, различни по жанр и стил, написани на стандартен език

• Извлича конкретна информация от лични и читателски писма, указания, проспекти, справочници, кратки статии на познати теми

• Разбира въпроси и проблеми в кратки статии на познати теми

• Разбира и оценява изразени мнения и чувства в  лични и читателски писма.

При писане:

• Създава собствен текст в съответствие с поставената задача (разказ или описание  на  лични  преживявания и  впечатления, лично  писмо,  отговор  на лично писмо, автобиографичен текст и т. н.), като проявява компетентности за придържане към зададената тема и логическа последователност на изложението,  спазване  на  зададения  обем  и  форма,  спазване  на граматическите норми и правила, правилна и точна употреба на лексиката и правилен правопис

• Изразява собствено мнение или прави коментар по конкретно изказване, конкретни случки, впечатления и факти

• Изказва своите идеи чрез правилни и уместни езикови средства, правопис и пунктуация.

IV. Формат на изпита

Държавният зрелостен изпит се състои от четири компонента:

• слушане с разбиране

• четене с разбиране

• езикови задачи (лексика и граматика)

• създаване на писмен текст.

Първите три компонента включват решаване на 60 тестови задачи-от затворен тип с възможни отговори, от които само един е верен, и със свободен отговор. Максималният брой точки е 70.

Създаването на писмен текст е с максимален брой точки 30.

Общият максимален брой точки е 100.