Учебно-изпитна програма за държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по биология и здравно образование

I. Вид на изпита

Изпитът е писмен и анонимен.

II. Учебно съдържание

• Равнища на организация на живата материя

• Екологични фактори на средата

• Популация

• Биоценоза

• Екосистема

• Поведение

• Биосфера

• Равнища    на    организация   на    микросистемата.    Химични   елементи    и съединения.

• Надмолекулни комплекси. Структура на клетката

• Процеси в клетката. Генетични процеси. Метаболизъм. Делене на клетката

• Равнища на организация на многоклетъчния организъм

• Наследственост и изменчивост

• Индивидуално развитие при животните и човека

• Поява на живота върху Земята

• Еволюция на организмите. Теория на Дарвин за еволюция на организмите. Съвременна теория за еволюцията. Еволюция на човека. Доказателства за еволюцията.

III. Оценявани знания и умения

• Назовава равнища на организация на живата материя; структури и процеси в екосистемата

•  Описва  (или  съставя  текст  по  схема)  екологични  фактори  на  средата; популация; биоценоза; взаимоотношения и поведение на организмите

• Дефинира основните надорганизмови равнища

•  Разграничава  структурни  елементи  и  процеси  в  отделните  биосферни равнища

•  Обяснява  състоянието  на  околната  среда  чрез  естествените  екологични закономерности и влиянието на човека

• Назовава групи химични елементи, съединения, органели и клетки

• Описва (и означава върху схема или модел) основни структури и етапи от процеси в клетката

• Разпознава групи органични съединения, органели, клетки, процеси и етапи от процеси в клетката

• Сравнява по избрани признаци органели и процеси в клетката

• Назовава и илюстрира с примери основни структури, свойства и функции на мезосистемата

• Описва и посочва (върху схема или модел) взаимодействия между гените; етапи от индивидуалното развитие на организмите; свойства (наследственост и изменчивост)

• Разпознава   (в    текст    или   изображение)   основни   понятия,   свързани   с наследственост и изменчивост на организмите

• Назовава и илюстрира с примери хипотези за произхода на живота върху Земята; фактори на еволюцията; насоки и пътища на еволюционния процес

• Изброява критерии за вида и доказателства за еволюцията на организмите

• Описва: видообразуване, биологична и социална еволюция на човека

• Дефинира основни понятия, свързани с еволюцията на организмите

• Описва и представя резултати от наблюдения и експерименти

• Разчита:  схеми,  таблици,  графики;  систематизира данни  и  трансформира информация от описание в таблици (графики) и обратно

• Планира и изгражда описания на обекти и процеси при дадена тема и цел.

IV. Формат на изпита

Държавният зрелостен изпит се състои в решаването на 50 тестови задачи:

• тестови задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен

• тестови задачи със свободен отговор. Общият максимален брой точки е 100.

V. Времетраене на изпита

Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.