1. Резюме на проекта - Проектът 2020-1-BG01-КА102-078476 "IT Networking - свързаност и виртуализация",  КД1, сектор ПОО, Програма „ЕРАЗЪМ +“ има за цел да:
  1. Повиши капацитета, привлекателността и международното измерение на професионалната гимназия;
  2. Предостави подкрепа на 40 ученици от специалност "Системно програмиране" и "Компютърна графика" да придобият нови знания и умения за изграждането на кабелни, wifi и виртуални мрежи, релевантни с европейските изисквания;
  3. Повиши квалификацията на 8 учители по професионална подготовка от направление "Строителство" и "Компютърни науки" да придобият нови компетентности в областта на дуалното обучение;
  4. Повиши качеството на професионалното обучение и ефективността на практическото обучение, провеждано от професионалната гимназия чрез въвеждането на добри практики и иновативен опит;

   ПГСАКН "Проф. арх. Стефан Стефанов" предвижда провеждането на европейска мобилност в Дрезден, Германия с две целеви групи:

   - обучаеми - 40 ученици, преминали първоначално професионално обучение с цел практика в реална работна среда. Мобилността ще се проведе в две последователни години - 2021 г. и 2022 г. с по една група от 20 ученици в различни випуски, успешно завършили 10 клас в предходните учебни години;

   - персонал - 8 учители по професионална подготовка с професионална квалификация - строителен инженер или от направление "Компютърни науки" с цел обучение и подкрепа на професионалното им развитие.

   Изпълнението на двете мобилности ще се реализира съвместно с WBS Training AG, Дрезден и ще се проведе в материално-техническата база на организацията, включваща и тренировъчен център за реализиране на мобилностите и практиката.

   Проектът ще се реализира чрез изпълнението на следните дейности:

   - Организация, информиране и публичност

   - Подбор на участниците

   - Провеждане на предварителна подготовка на участниците

   - Организация и реализиране на мобилностите

   - Сертифициране и признаване на резултатите

   - Отчет на постигнатите резултати

   - Мултиплициране на резултатите

    

   Очаквани резултати:

   - Повишени компетеностите /знания, умения и нагласи/ на 40 учениците от спрециалност „Системно програмиране" и "Компютърни науки" и пригодността им за бъдеща заетост;

   - Повишени професионалните компетенции в областта на дуалното обучение в Германия на 8 учители по професионална подготовка с професионална квалификация - строителен инженер или специалност от направление "Компютърни науки".

   - Усвоени нови методи, похвати и опит в преподаването и ученето за развитие на професионалните и личностните качества на учениците;

   - Подобрени ключовите компетенции по немски език на 40 ученици, 8 учители по професионална подготовка и 4 придружаващи лица от персонала на училището;

   - Повишени мобилност и адаптивност на параза на труда на участниците в Европейски съюз и извън него;

   - Съставени 4 учебни програми за разширена професионална подготовка в дуалното обучение по специалностите "Системно програмиране" и "Компютърна графика".

   - Подобрено качество на предоставяното професионално образование и подобрена ефективност на провежданите учебни и производствени практики чрез внедряване на нови форми за сътрудничество между работодателите и гимназията, както и иновативен опит;

   - Подобрена привлекателност и конкурентноспособност на професионалната гимназия.

   Очаквано въздействие от изпълнението на проекта върху целевите групи и върху организацията-бенефициент и партньора по проекта:

   - Повишена мобилност и адаптивност на участниците на параза на труда в Европейски съюз и извън него;

   - Повишена мотивация на ползвателите за непрекъснато професионално усъвършенстване и конкурентноспособност;

   - Повишено качество на предоставяното професионално образование и обучение в съответствие с изискванията на бизнеса.

   - Обмен на добри практики с други европейски институции в системата на ПОО.