Home » 2009 » Октомври » 2 » СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА
15:24
СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА

Професия Строителен техник, специалност Строителство и архитектура  

ІIІ-та степен на професионална квалификация. Учебен план

Училищен учебен план за VIII а клас за учебната 2018/2019 година

Училищен учебен план за IX а клас за учебната 2018/2019 година

1. Описание на професията:

Строителният техник може да организира и да ръководи изпълнението на подготвителните дейности на строителната площадка, на отделните видовестроително-монтажни работи (СМР) за груб строеж (земни, кофражни,армировъчни, бетонови, зидарски, покривни), за довършителни работи(мазилки, шпакловки, замазки, облицовки, настилки, бояджийски,тенекеджийски). Той упражнява контрол, измерва и оценява дейността на строителните работници.

Строителният техник може да съставя техническа документация, като участва в разработването на оферти, тръжни документи и др., подготвя обекта за предаване на инвеститорите. Ползва програмни продукти за изготвяне на инвестиционни проекти под ръководството на архитекти и строителни инженери.

Строителният техник организира: заготовката и монтажа на сглобяемистоманобетонови, дървени и пластмасови конструкции, изграждането и контрола на експлоатацията на водоснабдителни и канализационни системи в малки населени места, на водопроводни и канализационни мрежи в сгради, изпълнението на пътни и железопътни работи, изграждането и ремонта на отводнителни пътни съоръжения - дренажи, канавки, участва при: изграждането, поддържането и ремонта на водостоци, мостове и други съоръжения,изграждането и контрола на експлоатацията на хидромелиоративни системи и хидротехнически съоръжения. При изпълнение на трудовите дейности строителният техник носи отговорност за собствената си безопасност и тази на строителните работници, които ръководи; за целесъобразното и ефективно използване на поверената му техника, инструменти и материали, за качественото и в срок извършване на строително-монтажните работи в съответствие с проектно-сметната документация и действащите стандарти, технически норми и изисквания.

Строителният техник отговаря за спаспазване на правилата за противопожарна охрана, за здравословни и безопасни условия на труд. Той подписва всички изработени или съгласувани с него документи, протоколи и др.

Строителният техник изпълнява разнообразни дейности, част от които сеосъществяват на строителните обекти, а друга част - в офис. Поради характера на работата на открито и прекратяването на СМР при ниски температури се наблюдава сезонност в работата - значително по-голямо натоварване през пролетно-летния период и по-слабо през есенно-зимния. Понякога се налага да се работи извънредно през лятото, а по изключение и в почивните дни. Работата в офиса включва участие в изготвяне на инвестиционни проекти, проучване и съставяне на техническа документация и се осъществява при нормално работно време и натовареност.

Строителният техник използва геодезическа техника (теодолити, нивелири,жалони). За изготвяне на техническа документация и участие в инвестиционното проектиране той използва правилници, справочници, нормативни документи в строителството, компютри със специализиран софтуер.

Строителният техник има възможност да работи във фирми с дейност в областта на строителството.

2. Вид на учебното заведение, срок и форма на обучение:

- вид на учебното заведение: професионална гимназия;
- срок на обучение: 5 години;
- форма на обучение: дневна.

3. Реализация:

Завършилият тази специалност може да работи във всички строителни предприятия и фирми, в строителни отдели на предприятия и фирми в останалите сфери на икономиката, в инвеститорски служби на държавни бюджетни предприятия и организации.

4Възможности за израстване в кариерата:

Полученото образование дава възможност за продължаване на обучението в колеж и ВУЗ.

 

Views: 21707 | Added by: jm_69 | Tags: Строителство и архитектура | Rating: 4.8/15
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]