Home » 2009 » Октомври » 2 » СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ
16:03
СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ
 

Професия: ”Програмист”, Специалност: "Системно програмиране"

 ІIІ-та степен на професионална квалификация. УЧЕБЕН ПЛАН

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА VIII Б ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 Г.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА IX Б ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 Г.

 1. Описание на специалността

              Придобилият трета степен на професионална квалификация по професията „Системен програмист” работи с всички устройства от конфигурацията на компютърната система (КС) и периферните устройства (ПУ), като познава принципното устройство и действие на компютърните системи и на основни видове ПУ. Той контролира и управлява адекватно на поставената цел основните ресурси на КС на база съответстващата документация, каталожната и справочната литература, нормативните документи и изискванията на клиента.

  Осигурява и осъществява входящ контрол на необходимото информа-ционно осигуряване (системно, приложно) по съответстващата му документация, каталожна и справочна литература на български и чужд език, нормативни документи и изискванията на клиента.

              Инсталира, конфигурира и администрира необходимия системен и приложен софтуер за работа с КС според изискванията на клиента. Инсталира КС като работна станция/сървър в мрежова среда, конфигурира и администрира мрежовите параметри на операционната система, на мрежовите ПУ и ресурсите за общо ползване.

              Използва основните възможности на текстообработващите системи, електронни таблици и програми за презентации, средства за архивиране на данни, средства за диагностика и отстраняване на компютърни вируси и средства за защита на информацията. Използва основните възможности на системи за предпечатна подготовка, графични редактори, средства за обработка на изображения, компютърни анимации, програмни системи за сканиране и обработка на сканирани документи.

              Създава програмни продукти по готов проект, като прилага математически подходи и използва процедурни и обектно ориентирани езици за програмиране. администрира, поддържа и архивира бази от данни; тества,  внедрява и настройва според изискванията на клиента готови приложения с бази от данни.

  Разработва приложения с бази от данни по готов проект.

              Създава WEB съдържание по зададен проект; създава приложения за динамично генериране на WEB съдържание по зададен проект; създава, поддържа и администрира бази от данни във WWW и Интернет.

              Разработва вграден управляващ софтуер за различни фамилии микропроцесори и микроконтролери, като използва езици за програмиране на ниско и високо ниво. Тества и настройва вграден управляващ софтуер за различни фамилии микропроцесори и  микроконтролери.

              Системен програмист, придобил трета степен на професионална квалификация участва в управленската дейност на фирмата; спазва правните, етичните и здравните норми за работа с информационните технологии (ИТ) и създава и поддържа безопасна работна среда

 2. Реализация:

Придобилите професионална квалификация по професията „Системен програмист” могат да продължат обучението си във висши училища; могат да завършат специализация в областта на информатиката; могат да придобият сертификати за заемане на специфични длъжности в софтуерните компании.

У нас и в чужбина като софтуерни специалисти във всички области на компютърната и софтуерна промишленост. Усвоените трайни знания и умения дават възможност за широка професионална реализация във всички звена и сфери на бизнеса, в които се използват компютърни техники и технологии. Завършилите тази специалност могат да работят като:

 • Програмисти - системни програмисти, приложни програмисти, програмисти в среда на Internet;
 • Администратори на локални мрежи, на Internet центрове, на информационни системи с бази от данни;
 • Управление и поддръжка информационните потоци и ресурси на предприятия - подбор, инсталация, настройка и поддръжка на необходимия софтуер на фирмата, обучение на персонала, организиране на събиране, обработка и съхраняване на фирмената информация и др.;
 • Internet дизайнери - Web дизайн, информационни системи базирани на Internet и др.;
 • Изпълняват алгоритми на различни езици за програмиране;
 • И зползват правилно електронно-измервателна апаратура;
 • Разчитат, създават и работят с документация – проекти, чертежи, скици, схеми и др.;
 • Спазват технологичната последователност при изпълнение на възложената работа;
 • Конфигурират компютърна система и мрежа и да спазват специфичната последователност при различни режими на инсталиране на операционни системи, системен, специален и приложен софтуер, както и да реализират връзка с Интернет в реални условия;
 • Умеят да контролират и управляват основните ресурси на компютърни системи, периферни устройства и мрежова среда;
 • Инсталират, конфигурират и администрират необходимия системен и приложен софтуер;
 • Създават програмни продукти, като използват процедурни и обектно ориентирани езици за програмиране;
 • Създават и поддържат база от данни и приложения за тях;
 • Създават WEB приложения и др.;
 • Анализират реалните условия и съобразно с тях да извършват необходимите трудови дейности;
 • Оценяват качеството на извършената работа по задание на клиента при спазени нормативни изисквания;
Views: 20626 | Added by: jm_69 | Tags: Програмист | Rating: 4.8/19
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]