Home » 2009 » Октомври » 2 » ГЕОДЕЗИЯ
15:31
ГЕОДЕЗИЯ
 

 

Професия: "Геодезист", Специалност: "Геодезия"

 ІIІ-та степен на професионална квалификация.

1. Общо описание на специалността:

Геодезистът извършва основни геодезически измервания, изчислява координати и коти на геодезически точки, извършва геодезически снимки и изработва планове и карти, извършва дейности по кадастъра, трасировъчни работи и контрол на строителни обекти, екзекутивни заснемания, осъществява логистика на геодезическите измервания, изработва дребномащабни карти и картографски произведения.

Геодезистът e отговорeн за достоверността и точността на геодезическите измервания, изработените планове, карти, скици и регистри за недвижимите имоти. По време на работа отговаря за скъпа и сложна геодезическа апаратура и офис техника. Геодезическите дейности изискват лицето да може да работи в екип, да поема отговорност за работата и сигурността на останалите членове от работния екип.

За упражняване на професията „Геодезист" се изисква: наблюдателност, концентрация на вниманието, добра памет, логическо мислене и комбинативност, умение за планиране и организиране на дейността, физическа издръжливост, умение за оформяне на чертежи и техническа документация, усет за работа с числа и математически способности, умение за откриване, разпознаване и запомняне на обекти и ориентиране в пространството, готовност за работа в екип, за точно и прецизно спазване на изисквания и инструкции, търпение и упоритост, умения за справяне в проблемни ситуации, отговорност, коректност, самоконтрол, предприемчивост.

Работата на геодезиста съчетава много разнообразни дейности, част от които се осъществяват на открито, а друга част - в работни помещения. Поради работа на открито при геодезическите измервания се наблюдава сезонност: значително по-голямо натоварване през пролетно-летния период и по-слабо - през есенно-зимния. Понякога се налага да се работи с удължено работно време през лятото, а по изключение - и в почивните и празничните дни. Обработката на геодезическите измервания и изработването на геодезическата документация се осъществяват в офиси, при нормално работно време и натовареност.

За осъществяване на геодезическите измервания се работи с теодолити, нивелири, тотални станции, GPS приемници, справочна и каталожна литература за геодезическа апаратура и ръководства за работа с нея. За обработка на геодезическите измервания и изработка на карти, планове и друга документация се ползват компютри със специализиран софтуер и интернет, фотограметрична апаратура, офис техника, техническа документация (закони, наредби, инструкции, проекти, карнети, карти, планове и др.).

Геодезистът има възможност да работи в държавни и общински институции, обслужващи геодезически, картографски, фотограметрични фирми, както и във всички строителни фирми.

2. Вид на учебното заведение, срок и форма на обучение:

- вид на учебното заведение: професионална гимназия;
- срок на обучение: 5 години;
- форма на обучение: дневна.

3. Реализация:

Завършилият тази специалност може да работи геодезически,картографски и строителни фирми, в техническите служби към общините, в Службата по геодезия, картография и кадастър.

4Възможности за израстване в кариерата:


Полученото образование дава възможност за работа като ръководители на фирми и отдели, за продължаване на обучението в колежи и ВУЗ.

Геодезията е една от най-древните науки, но се развива много динамично през последните няколко десетилетия. Използва се за изобразяване на повърхността на Земята, върху топографски, географски и пътни карти.

Геодезията намира приложение при проектирането, изграждането и експлоатацията на всички сгради, надземни и подземни съоръжения, при планирането и благоустрояването на населените места, при земеразделяне, при трасиране и изграждане на електро, газо и топлопроводи.

В процеса на обучението, учениците работят със съвременна електронна техника и софтуерни продукти.

Завършилите тази специалност придобиват ІІІ – та степен на професионална квалификация по професия "Геодезист”. Това им дава възможност да се реализират в геодезически, картографски и строителни фирми, в технческите служби към общините, в Агенцията по кадастър и други длъжности, които изискват тази професия.

Views: 21615 | Added by: jm_69 | Tags: геодезия | Rating: 3.4/5
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]