Професия: ”Брокер”, Специалност: "Недвижими имоти"

ІIІ-та степен на професионална квалификация. УЧЕБЕН ПЛАН

1.Общо описание на специалността

Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.)

Брокерът извършва трудовата си дейност самостоятелно или в агенция за недвижими имоти, като спазва всички законови, подзаконови и нормативни актове, касаещи конкретната дейност. Работата на брокера е свързана с посредничество при покупко-продажби на земи и сгради, строит ... Чети нататък»

Просмотров: 3897 | Добавил: jm_69 | Дата: 10.12.2010 | Комментарии (0)

 

Професия: ”Програмист”, Специалност: "Системно програмиране"

 ІIІ-та степен на професионална квалификация. УЧЕБЕН ПЛАН

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА VIII Б ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

... Чети нататък»

Просмотров: 31992 | Добавил: jm_69 | Дата: 02.10.2009

След завършване на цялостното си обучение монтажниците на ВиК мрежи ще могат:

- да изработват проекти за ВиК инсталации на едно и двуетажни жилищни сгради;

- да работят с различни видове шлосерски инструменти, различни видове тръби- технология на изпълнение и приложението им;

- да познават налични предпазни средства и спазване на правилата за безопасен труд;

- да разчитат сградни инсталации - мащаб, условни означения, оразмеряване.

 

При завършване на 12 клас след полагане на държавните зрелостни изпити получавате диплома за завършено средно образование. Ако положите и държавните квалификационни изпити ще получите свидетелство за II професионална квалификационна степен.

Просмотров: 1953 | Добавил: jm_69 | Дата: 02.10.2009

Професия: ”Техник озеленител”, Специалност: "Парково строителство и озеленяване" - ІIІ-та степен на професионална квалификация.

С обучението по тази специалност се създават специалисти за:

  • изграждане и оформяне на зелените площи и тяхното поддържане, трасиране и отлагане на цветни фигури, водни площи с декоративна растителност и декоративни настилки;
  • парково и ландшафтно проектиране и изграждане на съоръженията в зелените площи, малките архитектурни обекти и елементи, зоните за отдих, фитодизайна.

Получени знания:

  • Композиционните принципи и стилове при изграждане на парка;
  • Оформянето на градините и парковете;
  • Принципите на композиране на цветната растителност;
  • Принципите на композиране на затревените площи;

  • Принципите на проектиране и озеленяване;
  • Механизацията, използвана в зеленото строителство;
  • Начините на размножаване на декоративната растителност;< ... Чети нататък»
Просмотров: 6283 | Добавил: jm_69 | Дата: 02.10.2009

По специалността ВЪТРЕШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ се подготвят кадри, които, след завършване на цялостното обучение, ще могат:

- да правят правилен подбор на различните видове строителни материали в зависимост от конкретното им приложение;

- да умеят да разчитат чертежи;

- да съблюдават основните технологични правила и последователността при изпълнението на облицовки и настилки.

При завършване на 12 клас учениците получават диплома за средно образование, а успешно положилите държавни изпити за придобиване на професионална квалификация и свидетелство за професионална квалификация-втора степен.
Учениците, които не са се явили на държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация получават удостоверение за завършено обучение по специалността.

Просмотров: 2394 | Добавил: jm_69 | Дата: 02.10.2009 | Комментарии (0)

 

Професия: "Строителен техник", Специалност: "Транспортно строителство "

 

ІIІ-та степен на професионална квалификация. УЧЕБЕН ПЛАН

1.Общо описание на специалността

По тази специалност се подготвят кадри, чиято дейност е свързана с проектирането, техническото ръководство, изпълнението на строителството и инвестирането на пътища, ж.п. линии и съоръжения.
Завършилият тази специалност ще може:
- да извършва проектиране на пътища и ж.п. ли ... Чети нататък»

Просмотров: 28053 | Добавил: jm_69 | Дата: 02.10.2009 | Комментарии (0)

 

 

Професия: "Геодезист", Специалност: "Геодезия"

 ІIІ-та степен на професионална квалификация.

1. Общо описание на специалността:

Геодезистът извършва основни геодезически измервания, изчислява координати и коти на геодезически точки, извършва геодезически снимки и изработва планове и карти, извършва дейности по кадастъра, трасировъчни работи и контрол на строителни обекти, екзекутивни заснемания, осъществява логистика на геодезическите измервания, изработва дребномащабни карти и ка ... Чети нататък»

Просмотров: 27641 | Добавил: jm_69 | Дата: 02.10.2009 | Комментарии (0)

Професия Строителен техник, специалност Строителство и архитектура  

ІIІ-та степен на професионална квалификация. Учебен план

Училищен учебен план за VIII а клас за учебната 2019/2020 година ... Чети нататък»

Просмотров: 34123 | Добавил: jm_69 | Дата: 02.10.2009